Saistošie noteikumi

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi

Par pašvaldības darbību:

Līgatnes novada domes 2020. gada 27. augusta saistošie noteikumi Nr. 20/8 Grozījums Līgatnes novada domes 2009. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 1/09 „Līgatnes pašvaldības nolikums””

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 1/09 "Līgatnes pašvaldības nolikums"

Saistošie noteikumi Nr.15/25 „Par Līgatnes  novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”

 

Par pašvaldības budžetu:   

Līgatnes novada domes 2020. gada 27. augusta saistošie noteikumi Nr. 20/7 “Grozījumi Līgatnes novada domes 2020. gada 23. janvāra saistošajos  noteikumos  Nr. 20/1 „Līgatnes novada pašvaldības budžets 2020.gadam”

Līgatnes novada domes 2020. gada 23. jūlija saistošie noteikumi Nr. 20/5  "Līgatnes novada pašvaldības budžets 2020. gadam"

Līgatnes novada domes 2020. gada 25. jūnija saistošie noteikumi Nr. 20/3  „Līgatnes novada pašvaldības budžets 2020. gadam”

Līgatnes novada domes 2020. gada 23. janvāra saistošie noteikumi Nr. 20/1 „Līgatnes novada pašvaldības budžets 2020. gadam”

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 19/2  „Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2019. gadam” 

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 18/2  "Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2018. gadam"

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 17/4 „Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2017. gadam”

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr.16/2 „Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2016.gadam”   

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr.15/2 „Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2015.gadam” 

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr.14/74 „Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2014.gadam”

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr.14/70 „Grozījumi 2013.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.14/38 „Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2013.gadam”

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr.14/52 „Grozījumi 2013.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.14/38 „Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2013.gadam”

Saistošie noteikumi Nr. 14/38 „Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2013. gadam”.

Saistošie noteikumi Nr.14/26 „Grozījumi 2012.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.14/19 „Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2012.gadam"

Saistošie noteikumi Nr. 14/19„Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2012. gadam”.

Saistošie noteikumi Nr.5/11 "Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2011.gadam"  

Saistošie noteikumi Nr. 3/10 „Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2010. gadam”

 

Par sabiedrisko kārtību, mājdzīvniekiem, kapsētām un atkritumiem:

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 14/10 ”Par sabiedrisko kārtību”

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 13/10 „Par suņu un kaķu turēšanu Līgatnes novadā””

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr.14/43 „Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu Līgatnes novadā”

Saistošie noteikumi Nr. 14/23 "Par atkritumu apsaimniekošanu Līgatnes novada administratīvajā teritorijā"

Saistošie noteikumi Nr.14/28 "Par Līgatnes novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” 

 

Par nodokļiem un nodevām:

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 17/22 Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Līgatnes novadā” (spēkā no 2020. gada 1. janvāra)

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. Nr.17/22Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Līgatnes novadā” (spēkā no 2019. gada 1. janvāra)

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 16/9  Līgatnes novada pašvaldības aģentūras „Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs” maksas pakalpojumi””

Saistošie noteikumi Nr. 21/10 "Par Līgatnes novada pašvaldības nodevām"

Saistošie noteikumi Nr. 14/83 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Līgatnes novadā 2015.gadā.”

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 27/10 „Par neapbūvēta zemes gabala nomas maksas apmēru””

Līgatnes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.15/23 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības ieceres akceptu Līgatnes novada būvvaldē”

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 14/49 „ Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Līgatnes novadā 2014.gadā.”

Saistošie noteikumi Nr. 14/36 „ Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Līgatnes novadā 2013.gadā”

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 14/30 „Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Līgatnes novadā”

Līgatnes novada saistošie noteikumi Nr. 14/16 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā” 

Līgatnes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 14/15 „ Par nekustāmā īpašuma nodokļa piemērošanu Līgatnes novadā 2012.gadā”

Saistošie noteikumi Nr. 27/10 "Par neapbūvēta zemes gabala nomas maksas apmēru"

 

Par būvniecību, teritoriju uzturēšanu un apsaimniekošanu, reklāmām un norādēm: 

Līgatnes novada domes Saistošie noteikumi Nr.18/1 "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Līgatnes novadā"

Līgatnes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.15/23 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības ieceres akceptu Līgatnes novada būvvaldē” 

Līgatnes novada domes  saistošie noteikumi Nr. 14/55 „Par koku ciršanu ārpus meža Līgatnes novada administratīvajā teritorijā”

 Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 24/10 „Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvu materiālu saskaņošanas un izvietošanas kārtību” 

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 14/37 "Ielu nosaukumu, ēku un telpu grupu numerācijas un ēku nosaukumu norādes plākšņu izvietošanas kārtība Līgatnes novada teritorijā" 

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 17/5 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Līgatnes novada teritorijā”

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 7/11 "Par transporta komunikāciju aizsardzību un rakšanas darbu veikšanu Līgatnes novadā" 

Saistošie noteikumi Nr. 23/10 "Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību"  

 

Par sociālo palīdzību, pabalstiem un atbalstu dzīvokļu jautājumu risināšanā:

Saistošie noteikumi Nr. 19/16 "Par pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un pabalstu ēdināšanai bērniem Līgatnes novadā"

Saistošie noteikumi Nr. 18/9 "Par Līgatnes novada pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību"

Saistošie noteikumi Nr. 17/16 "Līgatnes novada pašvaldības pabalsti"

Saistošie noteikumi Nr. 17/13 "Par  pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu Līgatnes novadā"

Saistošie noteikumi Nr. 16/5 “Par izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumiem Līgatnes novadā”

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr.15/18 "Noteikumi par Līgatnes pārceltuves brīvbiļešu piešķiršanas kārtību"

Saistošie noteikumi Nr.15/16 "Par ēdināšanas maksas atlaidēm Līgatnes novadā deklarētajām daudzbērnu ģimeņu bērniem"

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 15/7 „ Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Līgatnes novadā"

Saistošie noteikumi Nr.15/1 "Par dzīvokļa pabalstu"

Saistošie noteikumi Nr.15/3 "Par pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu Līgatnes novadā"

Saistošie noteikumi Nr.15/4 "Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem"

Saistošie noteikumi Nr.15/5 "Par veselības aprūpes pabalstu Līgatnes novadā"

Saistošie noteikumi Nr.14/33 “Par pabalstu politiski represētajām personām”

Saistošie noteikumi Nr. 6/10 „Par kārtību, kādā Līgatnes novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas”” apstiprināšanu .

 
 
Par ekonomisko darbību:

Saistošie noteikumi Nr. 14/44 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai" 

Saistošie noteikumi Nr.14/25"Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Līgatnes novadā"

 

Par teritoriju plānojumu:

Saistošie noteikumi Nr.06/09 "Par Līgatnes novada teritorijas plānojumu"

Saistošie noteikumi Nr.10/09 "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Gaujas NP Līgatnes pagasts” Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā (kad. Nr. 42620010182) apstiprināšanu"

Saistošie noteikumi Nr.09/09 "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Lejas Akmeņlauži” Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā (kad. Nr. 42620060016) apstiprināšanu"

Saistošie noteikumi Nr.08/09 "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Gaujas iela 36” Līgatnes pilsētā, Līgatnes novadā (kad. Nr. 42110010030) apstiprināšanu"

Saistošie noteikumi Nr.07/09 "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Gaujas NP Līgatne” Līgatnes pilsētā, Līgatnes novadā (kad. Nr. 42110050200)"

 

Par interešu izglītību:

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 17/2 “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību

 

Līgatnes novada teritorijas plānojums: 

4.      Grafiskā daļa
4.10.        Satiksmes infrastruktūra
4.11.        Tehniskā infrastruktūra
4.12.        Topogrāfiskā karte
4.15.        Vides riski

 Vides pārskats par Līgatnes novada teritorijas plānojumu 2012.–2023. gadam

 

 

 

 

 

 


  

 

 

Laika ziņas
Aptaujas