Saistošie noteikumi

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi

Par pašvaldības darbību:

Par pašvaldības budžetu:   

Līgatnes novada domes 2021.gada 30.jūnija saistošie noteikumi 21/19 “Grozījumi Līgatnes novada domes 2021.gada 28.janvāra saistošajos  noteikumos  Nr.21/2 „Līgatnes novada pašvaldības budžets 2021.gadam”

Līgatnes novada domes 2021.gada 22.jūnija saistošie noteikumi 21/17 “Grozījumi Līgatnes novada domes 2021.gada 28.janvāra saistošajos  noteikumos  Nr.21/2 „Līgatnes novada pašvaldības budžets 2021.gadam”

Līgatnes novada domes 2021.gada 27.maija saistošie noteikumui 21/14 “Grozījumi Līgatnes novada domes 2021.gada 28.janvāra saistošajos  noteikumos  Nr.21/2 „Līgatnes novada pašvaldības budžets 2021.gadam

Līgatnes novada domes 2021.gada 25.marta saistošie noteikumi 21/9 “Grozījumi Līgatnes novada domes 2021.gada 28.janvāra saistošajos  noteikumos  Nr.21/2 „Līgatnes novada pašvaldības budžets 2021.gadam”

Līgatnes novada domes 2021.gada 28.janvāra saistošie noteikumi Nr.21/2  „Līgatnes novada pašvaldības budžets 2021. gadam”

Līgatnes novada domes 2020.gada 29.decembra saistošie noteikumi 20/13 “Grozījumi Līgatnes novada domes 2020.gada 23.janvāra saistošajos  noteikumos  Nr.20/1 „Līgatnes novada pašvaldības budžets 2020.gadam”

Līgatnes novada domes 2020. gada 27. augusta saistošie noteikumi Nr. 20/7 “Grozījumi Līgatnes novada domes 2020. gada 23. janvāra saistošajos  noteikumos  Nr. 20/1 „Līgatnes novada pašvaldības budžets 2020.gadam”   

Līgatnes novada domes 2020. gada 27. februāra saistošie noteikumi Nr. 20/2 "Grozījumi Līgatnes novada domes 2020. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos "Līgatnes novada pašvaldības budžets 2020. gadam"" 

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 19/2  „Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2019. gadam” 

Līgatnes novada domes 2019. gada 30. decembra saistošie noteikumi Nr. 19/23 „Grozījumi 2019. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr. 19/2 „Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2019. gadam””

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 19/21 „Grozījumi 2019. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr. 19/2 „Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2019. gadam””

Līgatnes novada domes 2019. gada 22. augusta saistošie noteikumi Nr. 19/14 „Grozījumi 2019. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr.19/2 „Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2019. gadam””

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 19/10 „Grozījumi 2019. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr.19/2 „Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2019. gadam””

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 18/2  "Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2018. gadam"

Līgatnes novada domes 2018. gada 27. decembra saistošie noteikumi Nr. 18/19 „Grozījumi 2018. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 18/2 „Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2018. gadam”

 

Par sabiedrisko kārtību, mājdzīvniekiem, kapsētām un atkritumiem:

Par nodokļiem un nodevām:

Līgatnes novada domes 2019.gada 28.novembra  saistošie noteikumi Nr.19/22 “Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā”

Saistošie noteikumi Nr. 19/20 "Par neapbūvēta zemes vienības vai tās daās nomas maksas apmēru"

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 17/22 „Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Līgatnes novadā” (spēkā no 2020. gada 1. janvāra)

 Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. Nr.17/22 „Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Līgatnes novadā” (spēkā no 2019. gada 1. janvāra)

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 16/9  Līgatnes novada pašvaldības aģentūras „Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs” maksas pakalpojumi””

Saistošie noteikumi Nr. 21/10 "Par Līgatnes novada pašvaldības nodevām"

Saistošie noteikumi Nr. 14/83 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Līgatnes novadā 2015.gadā.”

Līgatnes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.15/23 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības ieceres akceptu Līgatnes novada būvvaldē”

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 14/49 „ Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Līgatnes novadā 2014.gadā.”

Saistošie noteikumi Nr. 14/36 „ Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Līgatnes novadā 2013.gadā”

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 14/30 „Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Līgatnes novadā”

Līgatnes novada saistošie noteikumi Nr. 14/16 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā” 

Līgatnes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 14/15 „ Par nekustāmā īpašuma nodokļa piemērošanu Līgatnes novadā 2012.gadā”

Par būvniecību, teritoriju uzturēšanu un apsaimniekošanu, reklāmām un norādēm: 

Līgatnes novada domes  2021.gada 25.februāra saistošie noteikumi Nr. 21/8 „Par koku ciršanu ārpus meža Līgatnes novada administratīvajā teritorijā”

Līgatnes novada domes Saistošie noteikumi Nr.18/1 "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Līgatnes novadā"

Līgatnes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.15/23 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības ieceres akceptu Līgatnes novada būvvaldē” 

 Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 24/10 „Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvu materiālu saskaņošanas un izvietošanas kārtību” 

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 14/37 "Ielu nosaukumu, ēku un telpu grupu numerācijas un ēku nosaukumu norādes plākšņu izvietošanas kārtība Līgatnes novada teritorijā" 

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 17/5 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Līgatnes novada teritorijā”

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 7/11 "Par transporta komunikāciju aizsardzību un rakšanas darbu veikšanu Līgatnes novadā" 

Saistošie noteikumi Nr. 23/10 "Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību"  

 Par sociālo palīdzību, pabalstiem un atbalstu dzīvokļu jautājumu risināšanā:

Saistošie noteikumi Nr. 19/16 "Par pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un pabalstu ēdināšanai bērniem Līgatnes novadā"

Saistošie noteikumi Nr. 18/9 "Par Līgatnes novada pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību"

Saistošie noteikumi Nr. 17/16 "Līgatnes novada pašvaldības pabalsti"

Saistošie noteikumi Nr. 17/13 "Par  pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu Līgatnes novadā"

Saistošie noteikumi Nr. 16/5 “Par izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumiem Līgatnes novadā”

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr.15/18 "Noteikumi par Līgatnes pārceltuves brīvbiļešu piešķiršanas kārtību"

Saistošie noteikumi Nr.15/16 "Par ēdināšanas maksas atlaidēm Līgatnes novadā deklarētajām daudzbērnu ģimeņu bērniem"

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 15/7 „ Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Līgatnes novadā"

Saistošie noteikumi Nr.15/1 "Par dzīvokļa pabalstu"

Saistošie noteikumi Nr.15/3 "Par pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu Līgatnes novadā"

Saistošie noteikumi Nr.15/4 "Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem"

Saistošie noteikumi Nr.15/5 "Par veselības aprūpes pabalstu Līgatnes novadā"

Saistošie noteikumi Nr.14/33 “Par pabalstu politiski represētajām personām”

Saistošie noteikumi Nr. 6/10 „Par kārtību, kādā Līgatnes novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas”” apstiprināšanu .

 
Par ekonomisko darbību:

Saistošie noteikumi Nr. 14/44 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai" 

Saistošie noteikumi Nr.14/25"Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Līgatnes novadā"

 Par teritoriju plānojumu:

Saistošie noteikumi Nr.06/09 "Par Līgatnes novada teritorijas plānojumu"

Saistošie noteikumi Nr.10/09 "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Gaujas NP Līgatnes pagasts” Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā (kad. Nr. 42620010182) apstiprināšanu"

Saistošie noteikumi Nr.09/09 "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Lejas Akmeņlauži” Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā (kad. Nr. 42620060016) apstiprināšanu"

Saistošie noteikumi Nr.08/09 "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Gaujas iela 36” Līgatnes pilsētā, Līgatnes novadā (kad. Nr. 42110010030) apstiprināšanu"

Saistošie noteikumi Nr.07/09 "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Gaujas NP Līgatne” Līgatnes pilsētā, Līgatnes novadā (kad. Nr. 42110050200)"

 Par interešu izglītību:

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 17/2 “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību”

 Līgatnes novada teritorijas plānojums: 

4.      Grafiskā daļa
4.10.        Satiksmes infrastruktūra
4.11.        Tehniskā infrastruktūra
4.12.        Topogrāfiskā karte
4.15.        Vides riski

 Vides pārskats par Līgatnes novada teritorijas plānojumu 2012.–2023. gadam