Skolas vēsture

Līgatnes Mūzikas un mākslas skola dibināta 1991. gadā, kad Cēsu rajona Līgatnes ciemata tautas deputātu padome pieņēma lēmumu nodibināt Līgatnes ciematā bērnu mūzikas skolu. Skolu finansēja no Līgatnes ciemata un Līgatnes pašvaldību, kā arī Līgatnes papīrfabrikas budžetiem. Skola darbojās Līgatnes papīrfabrikas kultūras nama un Līgatnes vidusskolas mācību telpās. Pirmajos gados skola realizēja tikai mūzikas izglītības programmas – audzēkņi varēja apgūt klavieru, akordeona, vijoles un pūšaminstrumentu spēli. Pieaugot audzēkņu skaitam, skola ieguva telpas Līgatnes pagasta sākumskolā.

1994. gada 1. septembrī darbību skolā uzsāka arī mākslas nodaļa.

1996. gada 30. oktobrī Cēsu rajona Līgatnes pagasta padome pieņēma lēmumu par skolas nosaukuma maiņu – turpmāk tās nosaukums ir Līgatnes Mākslu skola (sēdes protokols Nr. 36). Šajā sēdē tika apstiprināti arī Līgatnes Mākslu skolas statūti. Tobrīd skolā varēja apgūt klavieru, akordeona, vijoles, flautas, klarnetes, saksofona, trompetes un trombona spēli. Darbojās arī kora klase.

Kopš 2000. gada 1. septembra skolā var apgūt mežraga spēli.

2002. gada 15. maijā Cēsu rajona Līgatnes pagasta padome nolēma apstiprināt nosaukuma maiņu uz Līgatnes Mūzikas un mākslas skola, kā arī apstiprināt Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas nolikumu (sēdes protokols Nr. 5).

2002. gada 25. maijā Līgatnes pagasta padome pašvaldībai piederošo mājīpašumu "Kārkliņi" mācību procesa nodrošināšanai nodeva Līgatnes Mūzikas un mākslas skolai. Tādējādi skola ieguva papildu telpas 459,7 kvadrātmetru platībā. Sākumposmā jaunajās telpās iekārtojās administrācija (direktore, direktora vietnieks saimnieciskajā darbā, grāmatvede) un mākslas nodaļa. Mūzikas nodaļa turpināja strādāt Līgatnes pagasta sākumskolas telpās.

2003. gada pavasarī skolas akreditācijā mazā audzēkņu skaita dēļ netika akreditēta un līdz ar to izbeidza savu darbību kora klase.

No 2005. gada 1. septembra tiek piedāvāts apgūt čella spēli. 2005. gada rudenī "Kārkliņu" ēkā telpas tika piemērotas un iekārtotas mācību procesa nodrošināšanai, administrācijai atstājot tikai pašu nepieciešamāko.

2006. gada rudenī tika pārlicencētas skolā darbojošās izglītības programmas.

2007. gada februārī skola tika akreditēta uz maksimālo termiņu - 6 gadiem.

2009. gada vasarā novadu reformas rezultātā mainījās skolas dibinātājs. Šobrīd tā ir Līgatnes novada dome. 2009. gada 27. augustā Līgatnes novada dome apstiprināja jaunu skolas nolikumu (protokols Nr. 7). Tika licencēta un sākta īstenot ģitāres spēles izglītības programma.

2010. gada septembrī katastrofālās valsts budžeta situācijas dēļ tika samazināta mērķdotācija mūzikas un mākslas skolām, tādēļ skola licencēja mūzikas izglītības programmas ar kodu 10V, kā arī mākslas pamatprogrammu ar stundu 1460 skaitu  līdzšinējo 2455 vietā. Līdztekus šīm programmām tika licencēta un sākta realizēt arī jauna izglītības programma - Deja.

Dejas programmas realizācija 2010. gada oktobrī tika uzsākta ar lielām cerībām. Tajā iestājās 11 audzēkņi, taču 2012. gadā tajā mācījās vairs tikai 4 audzēkņi, kas bija nepietiekami, lai programmu varētu realizēt atbilstoši saturam un tās īstenošanai pieprasītu valsts finansējumu. Tādēļ 2013. gadam Dejas programmai valsts finansējums vairs netika pieprasīts.

2012. gada februārī skolā īstenotās mūzikas un mākslas programmas tika akreditētas uz 6 gadiem, bet Dejas programma uz diviem.  Dejas programmas īstenošana tika pārtraukta ar 2015. gadā un pārtapa par interešu izglītības programmu Deju studija.

2013. gada pavasarī līdz ar skolas ēkas adreses "Kārkliņi" nomaiņu pret Mākslas ielu 2 tiek nomainīta skolas reģistrācijas apliecība, izglītības programmu licences un akreditācijas lapas.

2014. gada 1. okobrī skolā darbību uzsāka vēl vairākas no pašvaldības līdzekļiem un vecāku līdzfinansējuma finansētas interešu izglītības programmas – Mūzikas studija, Mākslas studija un Populārās mūzikas studija, bet tās darbība pēc gada apsīka. 2015. gada septembrī novada dome apstiprināja noteiktu līdzfinansējuma apmēru Mūzikas un mākslas skolas īstenotajās interešu izglītības programmās, un skolā darbojas 3 interešu izglītības programmas - Mūzikas studija, Mākslas studija un Deju studija.

2015. gada novembrī tika pārlicencēta 20V mākslas pamatprogramma,  2016. gada janvārī licencēta 20V trompetes spēle, bet novembrī pārlicencētas pārējās 7 skolā īstenotās 20V mūzikas profesionālās ievirzes izglītības programmas, un visām 9 profesionālās ievirzes izglītības programmām izsniegtas akreditācijas lapas.

2018./2019. mācību gadā skolā tika realizētas 9 licencētas un akreditētas profesionālās ievirzes 20V izglītības programmas un 3 interešu izglītības programmas.